Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia poprzez wypełnienie Karty Zapisu Dziecka oraz dostarczenia aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców/prawnych opiekunów.
Karty zapisu (druk na rok 2023/2024) wraz z aktualnymi zaświadczeniami przyjmujemy w sekretariacie szkoły
od 1.06.2023 r. do 16.06.2023 r. (dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie).
Karta Zapisu Dziecka POBIERZ
Zaświadczenie o zatrudnieniu POBIERZ

Druk wniosku o zwolnienie z nauki drugiego języka POBIERZ

Druk wniosku o zwolnienie z informatyki POBIERZ

"Potwierdzenie woli" - druk do pobrania