zasady realizacji projektu edukacyjnego

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W JAWORZE

1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.

2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter; przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, a czas ich powinien wynosić od 2 tygodni do 7 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu.

3. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora gimnazjum, którego zadaniem jest:

 • zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, jej przedstawienie dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole;
 • monitorowanie stanu realizacji projektów;
 • upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów;
 • organizację publicznej prezentacji projektów podczas Festiwalu Projektów;
 • podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

4. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za: 

 • wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej;
 • omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe;
 • opracowanie karty projektu i innych dokumentów (kontrakt dla uczniów, kartę oceny projektu w zależności od typu projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu);
 • prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt;
 • monitorowanie jego realizacji;
 • ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.

5. Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.

6. Wychowawcy klasy są zobowiązani do następujących zadań związanych z realizacją projektów:

 • poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;
 • prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności: wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy, monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu, przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom;
 • komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;
 • dokonywanie zapisów dotyczących realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

7. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych, międzyoddzia-łowych lub międzyklasowych liczących 3–6 osób

8. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób:

 •  losowy,
 • poprzez dobór samodzielny uczniów,
 • poprzez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami.

9. Zadania zespołu określa instrukcja realizacji danego projektu oraz kontrakt zawarty

z opiekunem.

10. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.

11. Tematyka projektów wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów planowanego zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów oraz ze wskazaniem opiekuna (opiekunów) projektu jest zgłaszana do koordynatora przez opiekuna projektu.

12. Tematyka planowanych do realizacji projektów jest przedstawiana przez koordynatora dyrektorowi gimnazjum nie później niż do 15 października danego roku.

13. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu lub dyrektorem szkoły.

14. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.

15. Końcowa ocena udziału ucznia w realizacji projektu może mieć formę opisową, może być także wyrażona stopniem szkolnym. Forma i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem.

16. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie szkoły.

17. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać kartę projektu, arkusze samooceny, ewaluację projektu, kontrakt z uczniami, arkusz oceny projektu i inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.

18. Dokumentację przechowuje opiekun projektu do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

19. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

20. Dyrektor szkoły decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.

21. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.

 KARTA PROJEKTU

I. Podstawowe informacje

Temat projektu

 

Zespół uczniowski

Imię i nazwisko ucznia

Podpisy uczniów

(zobowiązanie do realizacji projektu)

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

Nauczyciel – opiekun

Imię i nazwisko nauczyciela

Podpis nauczyciela

oPPP

 

Problem

 

 

II . O kreślenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji

(tabele wypełniane na etapie planowania z wyjątkiem informacji o wykonaniu zadania)

Główne cele

 

 

Główne zadania

Działania

Uczniowie odpowiedzialni (Imiona i nazwiska)

Terminy realizacji

Informacja o wykonaniu

 

1.

     

2.

     

3.

     
 

1.

     

2.

     

3.

     
 

1.

     

2.

     

3.

     
 

1.

     

2.

     

3.

     

 

 


III . Konsultacje z nauczycielem

(tabela wypełniana sukcesywnie w czasie realizacji projektu)

Terminy

Temat

Co było przedmiotem konsultacji?

Imię i nazwisko nauczyciela

Podpis nauczyciela

       
       
       
       
       
       
       
       
       


 


IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu

(tabela wypełniana po prezentacji)

Termin prezentacji

 

Miejsce prezentacji

(np. szkoła, strona internetowa)

 

Forma prezentacji

(np. prezentacja komputerowa, plakaty i krótkie ich ustne omówienie).

 

Udział członków zespołu

 

Odbiorcy

(np. uczniowie klasy, szkoły, rodzice, przedstawiciele samorządu, uczniowie innej szkoły).

 

 

 

 

 

…………………………………………….

miejscowość               data             

Kontrakt

Umowę zawarto w dniu …………………….................. między nauczycielem opiekunem projektu………………………………………………………..a uczniami klasy……………. reprezentowanymi przez liderów grup.

Dotyczy terminowej, samodzielnej i twórczej realizacji projektu na temat:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prezentacja projektu odbędzie się podczas Festiwalu Projektów.

Podpis nauczyciela                                                                      Podpisy liderów grup

………………………………………                                                             I  …………………………………

II  ………………………………...

III ………………………………...

IV  ………………………………...

V  ………………………………...

VI  ………………………………...

 

 

KWESTIONARIUSZ OCENY UDZIAŁU W PROJEKCIE


Oceń poszczególne elementy projektu w skali 1–5.


1. W jakim stopniu wzbogaciła się Twoja wiedza i rozwinęły posiadane umiejętności w trakcie realizacji projektu?

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 


2. Jak oceniasz atrakcyjność zadań i swój udział w ich realizacji?

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

3. W jakim stopniu udało Ci się rozwinąć własne umiejętności praktyczne?

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

4. Jaką możliwość poznania ciekawych ludzi i zapoznania się z interesującymi zagadnieniami dał Ci udział w przedsięwzięciu?

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

5. W jakim stopniu projekt pomógł Ci przygotować się do radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych?

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6. Jakie byłoby Twoje zaangażowanie w podobne przedsięwzięcie?

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

OCENA WSPÓŁPRACY W GRUPIE


Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klasa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zespół: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uczeń:

Punktacja

Liczba uzyskanych punktów

chętnie podejmuje współpracę z innymi

2

 

czuje się odpowiedzialny za rezultat pracy grupy

2

 

jest zaangażowany w pracę zespołu

1

 

odpowiedzialnie wykonuje swoje zadania

2

 

zachęca innych do pracy

1

 

prezentuje ciekawe pomysły

1

 

szanuje zdanie innych osób

1

 

w sposób kulturalny odnosi się do pozostałych uczniów

1

 

potrafi słuchać innych

2

 

pomaga pozostałym członkom zespołu w pracy

1

 

wykonuje zadania powierzone innym osobom

-1

 

nie realizuje rzetelnie powierzonych zadań

-1

 

narzuca innym swoje poglądy

-1

 

lekceważy pozostałych uczniów

-2

 

nie przyjmuje krytyki

-1

 

przeszkadza innym w pracy

-2

 

Suma punktów:

   


14 p. – celujący
11–13 p. – bardzo dobry
6–10 p. – dobry
4–5 p. – dostateczny
2–3 p. – dopuszczający
0–1 p. – niedostateczny

 

 

ARKUSZ OCENY PROJEKTU

Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Temat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Termin realizacji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elementy podlegające ocenie

Kryteria pomocnicze

Ocena (0 – 20 %)

sprawozdanie  z realizacji projektu;

 • wybór problemu i formy działania,
 • precyzyjne sformułowanie tematu,
 • zrealizowanie tematu zgodnie  z założonymi celami;
 

wytwory materialne wykonane przez uczniów
w projekcie;

 • selekcja informacji,
 • przetwarzanie informacji,
 • dobór materiałów stosownie do celów;
 

sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu;

 • wybór adekwatnej do projektu formy prezentacji,
 • wykorzystanie czasu prezentacji,
 • zainteresowanie innych uczniów;
 • uatrakcyjnienie prezentacji;
 

praca zespołowa
i indywidualna ucznia;

 • udzielanie sobie informacji,
 • podejmowanie decyzji
  w sprawie grupy,
 • słuchanie się nawzajem;
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • zaangażowanie innych
  w pracę;
 

samoocena uczniów;

 • samoocena postępów
  w pracy,
 • analiza własnych zasobów;
 

SUMA PUNKTÓW (100%)

 

WARUNKI ZALICZENIA PROJEKTU

Warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie przynajmniej 20 % punktów możliwych do zdobycia
w trakcie jego realizacji:

 1. 1. za realizację projektu w 100%, uczeń otrzymuje 5 pkt.
 2. 2. Od 80 % do 99% uczeń otrzymuje 4 pkt.
 3. 3. Od 60% do 79% uczeń otrzymuje 4 pkt.
 4. 4. Od 40% do 59% uczeń otrzymuje 2 pkt.
 5. 5. Od 20% do 39% uczeń otrzymuje 1 pkt.

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

Temat projektu

 

Opiekun/opiekunowie

 

Przedmiot/przedmioty
w ramach których realizowany był projekt

 

Uczestnicy

 

Główny cel projektu

 

Przebieg pracy nad projektem(krótki opis)

 

Sposób i miejsce prezentacji

 

Wytwory projektu: zdjęcia, plakaty itp.

 


Tematy projektów na rok 2012/13

 

Dodatkowe informacje